Ανακοίνωση του Συλλόγου Αποφοίτων ΑΠΘ

Επειδή ο αριθμός των υποψηφίων για εκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Α.Α.Π.Θ.ήταν συνολικά 9, η Γενική Συνέλευση στις 26 Μαίου 2013, μετά από πρόταση του Προέδρου,αποφάσισε ομόφωνα να περιληφθούν στα αποτελέσματα των εκλογών και τα ακόλουθα μέλη του Συλλόγου τα οποία ήταν παρόντα με την εξής σειρά:

 1.ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΟΥΤΑΝΗ

 2.ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΣΟΥΚΑΛΙΔΟΥ και

 3.ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΕΚΟΣΕπίσης,επειδή δεν υπήρχαν υποψηφιότητες για την Ελεγκτική Επιτροπή, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, η Ελεγκτική Επιτροπή να απαρτισθεί από τα ακόλουθα τρία (3) μέλη του Συλλόγου:

 1.ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΑΔΗΣ

 2.ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΗΣ και

 3.ΑΡΙΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥΟ Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής

Παναγιώτης Λαδάς