ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

I. ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

 

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα Παρασκευή 27 Απριλίου 2012 και στην αίθουσα Τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (A.Π.Θ.) οι παρακάτω υπογράφοντες, όλοι ενήλικες Έλληνες και Ελληνίδες πολίτες, έχοντας πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και μη στερούμενοι των πολιτικών μας δικαιωμάτων, συνήλθαμε σε συνέλευση και αφού ακούσαμε τον εισηγητή αποφασίσαμε την ίδρυση Σωματείου με την επωνυμία «Σύλλογος Αποφοίτων Α.Π.Θ.» με έδρα τη Θεσσαλονίκη, λειτουργούντος σύμφωνα με τις διατάξεις του παρακάτω καταστατικού.

II. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Α.Π.Θ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

Άρθρο 1ο

Επωνυμία – Έδρα – Σφραγίδα

1. Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «Σύλλογος Αποφοίτων Α.Π.Θ.» με διακριτικό όνομα τη συντομογραφία «ΣΑΠΘ». Ο ξενόγλωσσος τίτλος του Συλλόγου είναι «AUTH Alumni Association» και θα χρησιμοποιείται στις εκτός Ελλάδος δραστηριότητες του Συλλόγου. Έδρα του Σωματείου ορίζεται η Θεσσαλονίκη. Ο Σύλλογος μπορεί να δημιουργήσει παραρτήματα και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

2. Ο Σύλλογος έχει κυκλική σφραγίδα με την επωνυμία και το έτος ίδρυσής του, στο δε κέντρο φέρει τη μορφή του Αριστοτέλη.

Άρθρο 2ο

Σκοποί

Σκοποί του Συλλόγου είναι:

 1. Η διατήρηση, καλλιέργεια και σύσφιξη των σχέσεων των αποφοίτων μεταξύ τους και με το Α.Π.Θ. για τη βελτίωση, ανάπτυξη και προβολή του εντός και εκτός Ελλάδας.

 2. Η ομαλή πρόσβαση των αποφοίτων στην αγορά εργασίας και η προσφορά ευκαιριών σ’ αυτούς για επιστημονική, επαγγελματική και κοινωνική συνεργασία.

 3. Η οργάνωση, ενθάρρυνση και υποστήριξη της Διά Βίου Μάθησης με ειδικά Προγράμματα.

 4. Η στήριξη Μελετών πολιτιστικού, εκπαιδευτικού, ερευνητικού ή κοινωνικού χαρακτήρα.

 5. Η απονομή τιμητικής διάκρισης σε αποφοίτους για τα επιτεύγματα και την προσφορά τους στην επιστήμη, τον πολιτισμό και την κοινωνία με ένα ετήσιο Βραβείο Αποφοίτου που θα προσφέρεται σε μια διακεκριμένη προσωπικότητα σε ειδική τελετή.

 6. Η συμμετοχή σε δράσεις για τη διαφύλαξη της πανεπιστημιακής πολιτιστικής κληρονομιάς.

 7. Η επιδίωξη συγκέντρωσης χορηγιών για την οικονομική στήριξη του Πανεπιστημίου.

 8. Η έκφραση αιτιολογημένης γνώμης για τις δράσεις του Α.Π.Θ.

Άρθρο 3ο

Μέσα για την επίτευξη των σκοπών του Σωματείου είναι:

 1. Η διοργάνωση επιστημονικών, πολιτιστικών και κοινωνικών εκδηλώσεων.

 2. Η έκδοση εντύπων (π.χ. περιοδικών, εφημερίδων) και η δημιουργία διαδικτυακού forum για την καλύτερη εκπλήρωση των σκοπών του Συλλόγου.

 3. Η ενίσχυση, υιοθέτηση, συμμετοχή σε δραστηριότητες τρίτων φυσικών ή νομικών

προσώπων που υπηρετούν ή συμπορεύονται με τους σκοπούς του Συλλόγου, εντός και εκτός Ελλάδας.

 1. Η δημιουργία και καλλιέργεια σχέσεων με ιδρύματα και συλλόγους άλλων πανεπιστημίων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, που επιδιώκουν παρεμφερείς με τον Σύλλογο σκοπούς.

 2. Η θεσμοθέτηση υποτροφιών για διακρινόμενους φοιτητές στο επιστημονικό αντικείμενο της Σχολής τους.

 3. Η θεσμοθέτηση βραβείων για ενίσχυση φυσικών ή νομικών προσώπων, η δραστηριότητα των οποίων υπηρετεί τους σκοπούς του Συλλόγου.

Άρθρο 4ο

Τμήματα δραστηριοτήτων

 1. Για τη συστηματικότερη εξυπηρέτηση των σκοπών του Συλλόγου είναι δυνατή η δημιουργία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Συλλόγου τμημάτων δραστηριοτήτων (διαλέξεων, εκδόσεων, κινηματογραφικό, θεατρικό, αθλητικό, εκδρομών, θεσμοθέτηση βραβείων κ.λπ.).

 2. Κάθε τμήμα διευθύνεται από επιτροπή που διορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.. Με την ίδια απόφασή του το Δ.Σ. καθορίζει τις αρμοδιότητες της επιτροπής, καθώς και το χρόνο λειτουργίας της, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το χρόνο για τον οποίο έχει εκλεγεί το Δ.Σ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

Άρθρο 5ο

Μέλη του Συλλόγου

 1. Ο Σύλλογος συγκροτείται από τακτικά και επίτιμα μέλη.

 2. Τακτικό μέλος του Συλλόγου εγγράφεται οποιοσδήποτε είναι απόφοιτος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ως κάτοχος πρώτου πτυχίου, μεταπτυχιακού διπλώματος ή Διδακτορικού διπλώματος, Έλληνας ή αλλοδαπός, ο οποίος έχει δικαιοπρακτική ικανότητα και αποδέχεται τις διατάξεις του Καταστατικού αυτού, κατόπιν υποβολής αίτησής του και απόφαση του Δ.Σ. .

Άρθρο 6ο

Επίτιμα Μέλη

 1. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου ανακηρύσσονται ως επίτιμα μέλη του Συλλόγου, πρόσωπα που έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στην ελληνική κοινωνία ή στο διεθνή χώρο, ή στο Α.Π.Θ. ή σε άλλο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, εντός ή εκτός Ελλάδας και στο Σύλλογο, ανεξάρτητα από το αν είναι απόφοιτοι του ΑΠΘ. Τα επίτιμα μέλη δεν έχουν υποχρέωση να καταβάλουν συνδρομή. Δεν έχουν δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, καθώς και δικαίωμα ψήφου στις αποφάσεις των Γ.Σ. του Συλλόγου.

Άρθρο 7ο

Δικαιώματα–Υποχρεώσεις Μελών

 1. ‘Όλα τα μέλη του Συλλόγου, εκτός των επίτιμων, έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις. Ιδιαίτερα δικαιώματα απονέμονται ή αφαιρούνται με τη συναίνεση όλων των μελών.

 2. Κάθε μέλος έχει το δικαίωμα:

α. Να εκλέγει και να εκλέγεται στα όργανα του Συλλόγου

β. Να συμμετέχει στη λειτουργία του Συλλόγου, να εκφράζει ελεύθερα τη γνώμη του σε οποιοδήποτε θέμα απασχολεί το Σύλλογο και να αναπτύσσει τις απόψεις του στα αρμόδια όργανα.

γ. Να απολαμβάνει τα ωφελήματα που παρέχονται στα μέλη του Συλλόγου (χρήση εγκαταστάσεων κ.λπ.).

 1. Κάθε μέλος έχει την υποχρέωση:

α. Να συμμορφώνεται με τις αποφάσεις των οργάνων του Συλλόγου και να προστατεύει τα συμφέροντα του.

β. Να συμμετέχει στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του στις δραστηριότητες του Συλλόγου για την πραγματοποίηση των σκοπών του.

γ. Να καταβάλλει τακτικά τις συνδρομές του και να παρίσταται στις Γενικές Συνελεύσεις.

δ. Να εκπληρώνει ευσυνείδητα, υπεύθυνα και αποτελεσματικά κάθε αποστολή που αναλαμβάνει.

Άρθρο 8ο

Πειθαρχικές κυρώσεις

 1. Κάθε υπαίτια πράξη ή παράλειψη μέλους του Συλλόγου ή του Δ.Σ., με την οποία παραβιάζεται διάταξη της νομοθεσίας περί Σωματείων ή του παρόντος καταστατικού, ή αντιστρατεύεται στους σκοπούς του Συλλόγου συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα που επισύρει ως κύρωση τη διαγραφή του μέλους με απόφαση του Δ.Σ.

 2. Για τη διαγραφή μέλους του Συλλόγου ή του Δ.Σ., για οποιονδήποτε άλλο σπουδαίο λόγο, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 9ο

Συνδρομές μελών

 1. Η συνδρομή των μελών είναι ετήσια. Είναι δυνατή η προκαταβολή συνδρομών.

 2. Το ύψος της ετήσιας συνδρομής ανέρχεται σε 20 €.

 3. Κάθε μελλοντική αυξομείωση της συνδρομής καθορίζεται με απόφαση της πλειοψηφίας του 3/5 των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου και είναι παρόντα στην Τακτική Γενική Συνέλευση.

 4. Σε περίπτωση κατεπείγοντος το Δ.Σ. μπορεί να αποφασίσει για έκτακτη εισφορά μη υποχρεωτική.

Άρθρο 10ο

Καθυστέρηση συνδρομών

 1. Εάν μέλος του Συλλόγου καθυστερεί αδικαιολόγητα και περισσότερο από τρία (3) χρόνια την καταβολή των συνδρομών του, καλείται εγγράφως από το Δ.Σ. για εκπλήρωση των υποχρεώσεών του μέσα σε εύλογη προθεσμία.

 2. Εάν το μέλος δεν ανταποκριθεί στην πρόσκληση διαγράφεται με απόφαση του Δ.Σ.

Άρθρο 11ο

Αποχώρηση μέλους

 1. Οποιοδήποτε μέλος μπορεί να αποχωρήσει από το Σύλλογο αφού καταθέσει σχετική έγγραφη δήλωση στο Δ.Σ., οφείλει όμως να συμμορφωθεί ως προς τις οικονομικές του υποχρεώσεις σύμφωνα με το άρθρο 87 εδ. β’ του Αστικού Κώδικα.

 2. Το μέλους που αποχωρεί μπορεί να εγγραφεί εκ νέου στο Σύλλογο μετά από έγγραφη αίτηση του, αφού προηγουμένως καταβάλει και τις τυχόν οφειλόμενες μέχρι την αποχώρησή του εισφορές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

Άρθρο 12ο

Πόροι του Συλλόγου

 1. α. Τα έσοδα από τυχόν κινητή ή ακίνητη περιουσία του Συλλόγου.

β. Οι συνδρομές και οι έκτακτες εισφορές των μελών.

 1. Οι εισπράξεις από διάφορες εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται, καθώς και τα έσοδα από την κυκλοφορία εντύπων ή άλλων εκδόσεων του Συλλόγου.

 2. Οποιαδήποτε δωρεά προς το Σύλλογο η οποία γίνεται αποδεκτή κατόπιν αιτιολογημένης αποφάσεως του Δ.Σ., αρκεί να μη γίνεται με όρους που είναι αντίθετοι στους σκοπούς του Συλλόγου ή εμποδίζουν την πραγματοποίησή τους.

 3. Κάθε άλλη εισφορά από φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο πλαίσιο των νομίμων δραστηριοτήτων του Συλλόγου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

Άρθρο 13ο

Διοικητικό Συμβούλιο

 1. Το Δ.Σ. αποτελείται από εννέα (9) μέλη τα οποία εκλέγονται για τέσσερα έτη με μυστική ψηφοφορία από την Τακτική Γ.Σ. που συγκαλείται με βάση τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού.

 2. Μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται μόνον τακτικά μέλη του Συλλόγου.

 3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι επανεκλέξιμος μόνον μέχρι δύο συνολικά θητείες.

Άρθρο 14ο

Συγκρότηση σε Σώμα

 1. Μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την εκλογή τους τα μέλη του Δ.Σ. συγκροτούνται σε Σώμα και εκλέγουν με φανερή ψηφοφορία τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και πέντε (5) μέλη.

 2. Μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από τη συγκρότησή του σε Σώμα το νέο Δ.Σ. καλεί σε κοινή συνεδρίαση το Προεδρείο του απερχόμενου Δ.Σ. και παραλαμβάνει με πρωτόκολλο τη διαχείριση, το αρχείο και γενικά κάθε περιουσιακό στοιχείο του Συλλόγου.

Άρθρο 15ο

Συνεδριάσεις του Δ.Σ.

 1. Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μια φορά το μήνα. Εκτάκτως, όποτε το θεωρήσει αναγκαίο ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν με έγγραφη αίτησή τους, στην οποία και καθορίζουν τα θέματα που θα συζητηθούν, τουλάχιστον τρία (3) μέλη του. Στην περίπτωση αυτή, ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει το Δ.Σ. μέσα σε 3 ημέρες από την υποβολή της αίτησης.

 2. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία, εφόσον είναι παρόντα τουλάχιστον πέντε (5) από τα μέλη του.

 3. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου ή του Προεδρεύοντα.

Άρθρο 16ο

Αντικατάσταση μελών του Δ.Σ.

 1. Μέλος του Δ.Σ. το οποίο απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις (3) διαδοχικές τακτικές συνεδριάσεις ή δικαιολογημένα μεν, αλλά για περισσότερες από δέκα (10) διαδοχικές τακτικές συνεδριάσεις, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί και αναπληρώνεται από τον πρώτο επιλαχόντα σύμβουλο. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση παραιτήσεως ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο αποχώρησης του μέλους από το Δ.Σ.

 2. Δεν επιτρέπεται να αντικατασταθούν από επιλαχόντες περισσότερα από πέντε (5) μέλη του Δ.Σ.

 3. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν επιλαχόντες για να καλύψουν τις κενές θέσεις του Δ.Σ. ή έχουν αντικατασταθεί ήδη πέντε (5) μέλη του Δ.Σ. από επιλαχόντες, το Δ.Σ. έχει την υποχρέωση να αποφασίσει μέσα σε πέντε (5) ημέρες τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, εντός σαράντα (40) ημερών, με μοναδικό θέμα τη συμπληρωματική εκλογή Συμβούλων για την κάλυψη των κενών θέσεων.

Άρθρο 17ο

Αρμοδιότητες Δ.Σ.

 1. Το Δ.Σ. διοικεί το Σύλλογο και διαχειρίζεται την περιουσία του. Καταρτίζει και υποβάλλει για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση τον απολογισμό και τον ισολογισμό της χρήσης που έληξε, καθώς και τον προϋπολογισμό της επόμενης χρήσης και γενικά αποφασίζει για όλα τα θέματα που έχουν σχέση με την πραγματοποίηση των σκοπών του Συλλόγου.

 2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν κοινή ευθύνη για κάθε πράξη του, δεν ευθύνονται όμως για αποφάσεις που λήφθηκαν σε συνεδρίαση στην οποία απουσίαζαν ή ήταν παρόντα, αλλά διαφώνησαν και η διαφωνία τους βεβαιώνεται στα πρακτικά.

Άρθρο 18ο

Πρόεδρος του Δ.Σ.

 1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί το Σύλλογο δικαστικά και εξώδικα, δηλ. ενώπιον των δικαστηρίων, κάθε άλλης Αρχής, καθώς και στις σχέσεις και συναλλαγές του με οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο (Τράπεζες κ.λπ.).

 2. Σε συνεργασία με το Γενικό Γραμματέα καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και των Γ.Σ. Συγκαλεί τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και των Γ.Σ. με βάση τις διατάξεις του Καταστατικού.

 3. Προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και λογοδοτεί στις Γ.Σ. για λογαριασμό του Δ.Σ.

 4. Υπογράφει μαζί με το Γενικό Γραμματέα κάθε έγγραφο του Συλλόγου, τα εντάλματα πληρωμών και τις εντολές προς τις Τράπεζες για την ανάληψη χρημάτων, χρεόγραφα, τυχόν επιχορηγήσεις ή άλλες αξίες που έχουν κατατεθεί στο όνομα του Συλλόγου.

 5. Σε συνεργασία με το Γενικό Γραμματέα φροντίζει για την εφαρμογή του Καταστατικού και την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ.

Άρθρο 19ο

Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

 1. Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος του Δ.Σ. απουσιάζει ή δεν μπορεί να εκτελέσει τα καθήκοντά του, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο. Εάν το ίδιο συμβαίνει και με τον Αντιπρόεδρο, το Δ.Σ. αναθέτει την αναπλήρωση σε ένα από τα λοιπά μέλη του.

 2. Ο Πρόεδρος μπορεί να εκχωρήσει στον Αντιπρόεδρο ορισμένες από τις αρμοδιότητες του.

Άρθρο 20ο

Γενικός Γραμματέας.

 1. Ο Γενικός Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ., το αρχείο του Συλλόγου και φυλάττει τη σφραγίδα του. Σε συνεργασία με τον Πρόεδρο ασκεί όλα τα καθήκοντα που αναφέρονται στο άρθρο 29.

 2. Τηρεί το Μητρώο των μελών του Συλλόγου, το Πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων και φροντίζει για τη διεκπεραίωση της αλληλογραφίας του Συλλόγου.

 3. Συνεργάζεται και υποστηρίζει τις Επιτροπές των Τομέων Δραστηριότητας στις αρμοδιότητες που τους έχουν ανατεθεί από το Δ.Σ.

Άρθρο 21ο

Ταμίας

 1. Ο Ταμίας εισπράττει τις ετήσιες συνδρομές και γενικά όλες τις οικονομικές παροχές των μελών προς το Σύλλογο, εκδίδοντας και υπογράφοντας τις σχετικές αποδείξεις.

 2. Ο Ταμίας ενεργεί οποιαδήποτε πληρωμή, με εντάλματα που εκδίδονται και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα.

 3. Τηρεί τα βιβλία που είναι αναγκαία για την εκτέλεση των καθηκόντων του και φυλάσσει σε φακέλους όλα τα δικαιολογητικά των πληρωμών, νόμιμα θεωρημένα.

 4. Συντάσσει και υποβάλλει στο Δ.Σ. το δίμηνο απολογισμό του Ταμείου. Καταθέτει σε Τράπεζα που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. τα διαθέσιμα χρήματα, μπορεί όμως, με απόφαση του Δ.Σ., να κρατάει στο Ταμείο του ένα ποσό για τις τρέχουσες ανάγκες του Συλλόγου. Το ποσό αυτό δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο των διακοσίων ευρώ (200€). Οι αναλήψεις χρημάτων, χρεογράφων, τυχόν επιχορηγήσεων ή άλλων αξιών που έχουν κατατεθεί στο όνομα του Συλλόγου πραγματοποιούνται από τον Ταμία και τον Πρόεδρο ή άλλο μέλος του Δ.Σ. μετά από εντολή και ειδική εξουσιοδότηση του Δ.Σ.

Άρθρο 22ο

Ελεγκτική Επιτροπή

 1. Η Ελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.) αποτελείται από τρία (3) μέλη, και εκλέγεται για το ίδιο χρονικό διάστημα και με το ίδιο ψηφοδέλτιο που εκλέγεται και το Δ.Σ. Οι επόμενοι δύο (2) κατά σειρά επιτυχίας από τους υποψήφιους της Ε.Ε. θεωρούνται ως επιλαχόντες.

 2. Η Ε.Ε. είναι υποχρεωμένη να ελέγχει κάθε χρόνο ή όποτε άλλοτε το κρίνει αναγκαίο, την οικονομική διαχείριση του Συλλόγου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

Άρθρο 23ο

Γενικές Συνελεύσεις

 1. Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) είναι το ανώτατο όργανο του Συλλόγου και αποφασίζει για κάθε υπόθεσή του που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου. Πέραν των αρμοδιοτήτων που της ανατίθενται με το παρόν καταστατικό, η Γενική Συνέλευση έχει επιπλέον και την εποπτεία και τον έλεγχο των οργάνων της διοίκησης και το δικαίωμα να τα παύει οποτεδήποτε, ιδιαίτερα αν υφίσταται σπουδαίος λόγος, βαριά παράβαση των καθηκόντων τους ή ανικανότητα για την άσκηση τακτικής διαχείρισης (άρθρα 93 και 94 του Α.Κ.).

 2. Οι Γ.Σ. είναι Τακτικές και Έκτακτες και συγκαλούνται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. με πρόσκληση που περιλαμβάνει την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο της Γ.Σ., καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η πρόσκληση περιλαμβάνει και τη σύγκληση της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης για την περίπτωση ματαίωσης της πρώτης, λόγω μη απαρτίας.

Η πρόσκληση τοποθετείται στον πίνακα ανακοινώσεων του Συλλόγου και δημοσιεύεται σε μία (1) τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα της Θεσσαλονίκης οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Γ.Σ. Επίσης, η πρόσκληση αναρτάται στον ιστότοπο του ΑΠΘ και του ΣΑΠΘ και σε κάθε άλλο πρόσφορο σημείο.

 1. Τα μέλη που έχουν καταβάλει τις συνδρομές τους πριν από την έναρξη της Γ.Σ. έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε αυτήν.

 2. Κάθε μέλος μπορεί να εκπροσωπήσει κατά την ψηφοφορία μόνο ένα μέλος ύστερα από έγγραφη εξουσιοδότησή του.

Άρθρο 24ο

Απαρτία της Γ.Σ.

 1. Η Γ.Σ. έχει απαρτία αν παρευρίσκεται το 50% συν ένα των μελών που είναι τακτοποιημένα ταμειακώς. Ο έλεγχος της απαρτίας γίνεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. με βάση τους ενημερωμένους από τον Ταμία καταλόγους των μελών. Όταν διαπιστωθεί ότι υπάρχει απαρτία, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. καλεί τη Γ.Σ. να εκλέξει το Προεδρείο της.

 2. Εάν η Γ.Σ. δεν έχει απαρτία, σύμφωνα με την πρόσκληση που έχει ανακοινωθεί, την ίδια ημέρα αλλά μία (1) ώρα αργότερα, στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, συγκαλείται επαναληπτική Γ.Σ., η οποία έχει απαρτία οσαδήποτε μέλη και αν παρίστανται.

Άρθρο 25ο

Προεδρείο της Γ.Σ.

 1. Στις Γ.Σ. προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Γενική Συνέλευση εκλέγει τον οριστικό Πρόεδρο και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης με φανερή ψηφοφορία από μέλη του Συλλόγου.

 2. Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. κηρύσσει την έναρξη και τη λήξη της και δευθύνει τις συζητήσεις σύμφωνα με τη σειρά των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Καταρτίζει κατάλογο ομιλητών για κάθε θέμα και δίνει το λόγο με βάση τον κατάλογο που έχει καταρτίσει, τηρώντας τη σειρά προτεραιότητας.

 3. Καλεί τη Γ.Σ. να ψηφίσει πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης ή σε όποιο άλλο θέμα προκύψει κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης εφόσον αποφασισθεί η συζήτησή του με ομόφωνη απόφαση των παρόντων μελών.

 4. Ο Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά της Γ.Σ. που υπογράφονται από τον ίδιο και από τον Πρόεδρο της Γ.Σ.

Άρθρο 26ο

Αποφάσεις της Γ.Σ.

 1. Οι αποφάσεις των Γ.Σ. λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών που είναι παρόντα και έχουν δικαίωμα ψήφου, εκτός αν γίνεται ψηφοφορία για θέμα που κατά το Καταστατικό απαιτείται άλλη πλειοψηφία.

 2. Η ψηφοφορία γίνεται με ανάταση των χειρών. Μυστική ψηφοφορία γίνεται μόνο σε περίπτωση εκλογής Δ.Σ. και Ε.Ε., γενικά επί προσωπικών θεμάτων και σε περίπτωση που η Γ.Σ. αποφασίζει ως δευτεροβάθμιο όργανο σε θέμα διαγραφής ή αποβολής μέλους.

 3. Μέλος του Συλλόγου δεν έχει δικαίωμα να ψηφίσει, αν η απόφαση αφορά την επιχείρηση δικαιοπραξίας ή την έγερση ή την κατάργηση δίκης μεταξύ του Συλλόγου και του μέλους ή του/της συζύγου του ή εξ αίματος συγγενούς του έως και τον τρίτο βαθμό.

Άρθρο 27ο

Τακτικές Γ.Σ.

 1. Τακτική Γ.Σ. γίνεται μία φορά το χρόνο. Στην Τακτική Γ.Σ. υποβάλλονται: α) τα πρακτικά της προηγούμενης Γ.Σ. για τη δραστηριότητα του Συλλόγου στη διάρκεια του προηγούμενου έτους, για επικύρωση, β) ο οικονομικός απολογισμός ολόκληρου του προηγούμενου έτους και η έκθεση της Ε.Ε. Η Γ.Σ. εγκρίνει τις πράξεις και την ετήσια οικονομική διαχείριση του Δ.Σ. και το απαλλάσσει από κάθε ευθύνη, γ) ο προϋπολογισμός της νέας περιόδου, ο οποίος στη συνέχεια εγκρίνεται, και ακολουθεί συζήτηση για τα υπόλοιπα θέματα.

 2. Το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να συμπεριλάβει στην ημερήσια διάταξη των Τακτικών Γ.Σ. οποιοδήποτε θέμα, εφόσον ζητηθεί με έγγραφη αίτηση που υπογράφεται από 1/10 τουλάχιστον των μελών και έχει κατατεθεί στη Γραμματεία δώδεκα (12) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γ.Σ.

Άρθρο 28ο

Έκτακτες Γ.Σ.

 1. Οι Έκτακτες Γ.Σ. συγκαλούνται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ.

α. Μετά από σχετική απόφαση του Δ.Σ. που καθορίζει και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

β. Μετά από αίτηση που υπογράφεται από το 1/5 τουλάχιστο των μελών και περιέχει τους λόγους της σύγκλησης έκτακτης Γ.Σ., οι οποίοι αποτελούν και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 1. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. είναι υποχρεωμένος μέσα σε τρεις (3) ημέρες να αποφασίσει τη σύγκληση έκτακτης Γ.Σ., η οποία πρέπει να συνέλθει μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία της σύγκλησής της.

Άρθρο 29ο

Αρχαιρεσίες

 1. Κάθε τέσσερα χρόνια και κατά τη διάρκεια της Τακτικής Γ.Σ. γίνονται οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του Δ.Σ. και της Ε.Ε. Τυχόν εκκρεμότητες όπως πειθαρχικά, ενστάσεις, προσφυγές προτάσσονται της απολογιστικής Συνέλευσης και μετά την ανάγνωση του απολογισμού του Δ.Σ. και της Ε.Ε. διενεργούνται οι εκλογές από τριμελή Εφορευτική Επιτροπή που εκλέγει η Γ.Σ. για το σκοπό αυτό.

 2. Υποψηφιότητες κατατίθενται στο Δ.Σ. τουλάχιστον τρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία των εκλογών και αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων, στα γραφεία και στον ιστότοπο του Συλλόγου.

 3. Μέλη που δεν έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις τουλάχιστον μία (1) ώρα πριν από την έναρξη των εργασιών της Γ.Σ. αποκλείονται του δικαιώματος του εκλέγειν ή εκλέγεσθαι.

 4. Εάν δεν έχουν κατατεθεί έγκαιρα οι δηλώσεις υποψηφιότητας, που είναι απαραίτητες για να καταρτιστεί το ψηφοδέλτιο με τον προβλεπόμενο από το άρθρο 13 απαιτούμενο αριθμό υποψηφίων ή εφόσον δεν υφίσταται απαρτία στη Γ.Σ., οι αρχαιρεσίες αναβάλλονται για την ίδια ημέρα αλλά μία (1) ώρα αργότερα για να συμπληρωθεί στο μεταξύ ο αριθμός των υποψηφίων ή για να επιτευχθεί απαρτία κατά το άρθρο 24.

 5. Οι αρχαιρεσίες γίνονται με ενιαίο ψηφοδέλτιο στο οποίο περιλαμβάνονται τα ονόματα όλων των υποψηφίων, χωριστά για το Δ.Σ. και χωριστά για την Ε.Ε.

 6. Κάθε εκλογέας έχει δικαίωμα να ψηφίσει μέχρι εννέα (9) υποψηφίους για το Δ.Σ. και τρεις (3) για την Ε.Ε.

 7. Μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται οι εννέα (9) πρώτοι και της Ε.Ε. οι τρεις (3) πρώτοι κατά σειρά επιτυχίας.

 8. Μετά τη λήξη της ψηφοφορίας η Εφορευτική Επιτροπή κάνει τη διαλογή των ψήφων, ανακηρύσσει τους επιτυχόντες κατά σειρά επιτυχίας, τόσο για το Δ.Σ. όσο και για την Ε.Ε. και καθορίζει τη σειρά των επιλαχόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας η σειρά καθορίζεται με κλήρωση.

 9. Στη συνέχεια η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει, υπογράφει και τοποθετεί στον πίνακα ανακοινώσεων πρακτικό αρχαιρεσιών, και παραδίνει τα ψηφοδέλτια και όλα τα σχετικά με τις αρχαιρεσίες έγγραφα στον πλειοψηφούντα σύμβουλο που καλεί το Δ.Σ. να συγκροτηθεί σε Σώμα σύμφωνα με το άρθρο 14.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’

Άρθρο 30ο

Τροποποίηση Καταστατικού – Διάλυση του Συλλόγου

 1. α. Για την τροποποίηση του καταστατικού απαιτείται απόφαση Γ.Σ., η οποία λαμβάνεται με την παρουσία των μισών τουλάχιστον μελών και πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων.

β. Κάθε τροποποίηση ισχύει μόνο αφού εγγραφεί στο βιβλίο Σωματείων του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ. 79, 81, 82 ΑΚ.

 1. Για την διάλυση του Συλλόγου απαιτείται απόφαση Γ.Σ., η οποία λαμβάνεται με την παρουσία των μισών τουλάχιστον μελών και πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων.

 2. Ο Σύλλογος λύεται αυτοδίκαια μόλις ο αριθμός των μελών του μειωθεί κάτω των δέκα (10).

 3. Εάν αποφασισθεί η διάλυση του Συλλόγου η περιουσία του διατίθεται στο Α.Π.Θ.

 4.  

Άρθρο 31ο

Προσωρινό Δ.Σ.

 1. Κατά την ιδρυτική συνέλευση του Συλλόγου και μετά την έγκριση του παρόντος καταστατικού από τα ιδρυτικά μέλη του, εκλέγεται από αυτό Προσωρινό Δ.Σ. αποτελούμενο αποκλειστικά από ιδρυτικά μέλη.

 2. Στα μέλη του Προσωρινού Δ.Σ. ανατίθεται από τα ιδρυτικά μέλη η ρητή εντολή και πληρεξουσιότητα να προβούν στις αναγκαίες ενέργειες για την έγκριση του παρόντος καταστατικού από το αρμόδιο Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, την εγγραφή του στο βιβλίο Σωματείων του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, και την πραγματοποίηση γενικά όλων των απαραίτητων δημοσιεύσεων, κοινοποιήσεων και ενεργειών για να αποκτήσει ο υπό αναγνώριση σύλλογος νομική προσωπικότητα.

 3. Μέσα σε δύο (2) μήνες από την εγγραφή του Καταστατικού στο βιβλίο Σωματείων του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, το Προσωρινό Δ.Σ. υποχρεούται να συγκαλέσει Γ.Σ. των μελών για ανάδειξη του πρώτου τακτικού Δ.Σ. και των υπολοίπων οργάνων του Συλλόγου Αποφοίτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΣΑΠΘ) κατά τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού.

Άρθρο 32ο

Κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από το καταστατικό ή από τις διατάξεις του Νόμου για τα Σωματεία, ρυθμίζεται με απόφαση της Γ.Σ. που πρέπει να είναι εναρμονισμένη με τις βασικές αρχές του Συλλόγου.

Ακολουθούν υπογραφές.

Το Προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, που εκλέχθηκε στις 27/4/2012 αποτελείται από τους συναδέλφους:

Δημήτριο Παντερμαλή, Πρόεδρο του Μουσείου της Ακρόπολης, Ομότιμο Καθηγητή

Μιχαήλ Παπαδόπουλο, Ομότιμο Καθηγητή, πρώην Πρύτανη

Ελπιδοφόρο Λαμπρινιάδη, Μητροπολίτη Προύσσης, Αναπληρωτή Καθηγητή του Α.Π.Θ.

Παναγιώτη Λαδά, Ομότιμο Καθηγητή, πρώην Αντιπρύτανη

Αικατερίνη Δούκα-Καμπίτογλου, Ομότιμη Καθηγήτρια, πρώην Αντιπρύτανι

Δημοσθένη Ταμπάκο, «Χρυσό» Ολυμπιονίκη

Γεώργιο Βασιλικιώτη, Ομότιμο Καθηγητή

Στέλιο Νέστορα, δικηγόρο, πολιτικό

Σταύρο Ανδρεάδη, Επιχειρηματία, Πρόεδρο Πολιτιστικής Εταιρίας Επιχειρηματιών Β. Ελλάδος

Κώστα Μπλιάτκα, δημοσιογράφο και γενικό διευθυντή της ΕΤ3

Αντώνη Γαλανόπουλο, απόφοιτο Τμήματος Ψυχολογίας Α.Π.Θ., μέλος της Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής του Α.Π.Θ.

Αθηνά Γεράκη-Παγώνη, πρώην Προϊσταμένη της Γραμματείας Συγκλήτου.