• Η διεπιστημονικού χαρακτήρα μελέτη και έρευνα σε διεθνή κλίμακα της ολοκληρωμένης διαχείρισης των υδάτων, η οποία βασίζεται στην αλληλεπίδραση των περιβαλλοντικών, τεχνικών, οικονομικών, κοινωνικών και πολιτικών παραμέτρων που σχετίζονται με το νερό. Η ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτων απαιτεί τη συνέργεια και τη συμβολή των βασικών κλάδων των τεχνολογικών και των φυσικών επιστημών.
  • Η ανάπτυξη και η προώθηση βέλτιστων πρακτικών, η χάραξη πολιτικής για την ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτων, αποβλέποντας σε μια συμπαγή, κατανοητή και ολιστική προσέγγιση της διαχείρισης των υδάτων.
  • Η μεταφορά τεχνογνωσίας και νέων σύγχρονων μεθοδολογιών, πρακτικών και εργαλείων για την ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτων.
  • Η άσκηση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών στη μελέτη και διαχείριση των υδάτων, σε συνεργασία με τα αρμόδια Τμήματα και Σχολές
  •  Αντικείμενο του ΚΕ.Ο.Δ.Υ. είναι:
  • Η βασική & εφαρμοσμένη έρευνα, η συστηματική μελέτη, η εκπαίδευση και η παροχή υπηρεσιών συμβούλου, καθώς και η δια βίου μάθηση στο γνωστικό αντικείμενο της ολοκληρωμένης διαχείρισης των υδάτων και της προστασίας του περιβάλλοντος.
  • Η ανάπτυξη δράσεων κατάρτισης, ενημέρωσης, μεταφοράς τεχνογνωσίας σε θέματα ολοκληρωμένης διαχείρισης των υδάτων και προστασίας του περιβάλλοντος τόσο στην Ελλάδα όσο και σε άλλες χώρες.
  • Η προώθηση διεθνών δραστηριοτήτων και η συμμετοχή σε διεθνή επιστημονικά δίκτυα και εκδηλώσεις που εξυπηρετούν τους σκοπούς του ΚΕ.Ο.Δ.Υ., και προάγουν τη συνεργασία μεταξύ των χωρών με διαφορετικό κοινωνικο- οικονομικό επίπεδο ανάπτυξης, προκειμένου να αναδειχθούν οι συνέργειες και η ανάγκη διακρατικών και διεθνών συμφωνιών σε θέματα διαχείρισης υδάτων.