Υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ ΑΠΘ και ΕΛΣΤΑΤ

Θεσσαλονίκη, 23/7/2019

Σύμφωνο Συνεργασίας υπεγράφη χθες, Δευτέρα 22 Ιουλίου 2019, μεταξύ του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) από τον Πρύτανη του ΑΠΘ, Καθηγητή Περικλή Α. Μήτκα, και τον Πρόεδρο της ΕΛΣΤΑΤ, Αθανάσιο Κων. Θανόπουλο.

Το Σύμφωνο επισημοποιεί και θέτει σε νέες βάσεις την ήδη υπάρχουσα συνεργασία μεταξύ της ΕΛΣΤΑΤ και του ΑΠΘ, και συγκεκριμένα της «Ομάδας Κατανόησης Πολυμέσων-MUG», η οποία οργανώνεται από τον Αναπληρωτή Καθηγητή Αναστάσιο Ντελόπουλο και αποτελεί τμήμα του Εργαστηρίου Επεξεργασίας Πληροφορίας και Υπολογισμών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών.

Η συνεργασία μεταξύ των δύο φορέων θα εστιάσει στην αξιοποίηση δεδομένων που αφορούν κυρίως τους τομείς της δημόσιας υγείας, της ενέργειας, της οικονομίας, των μεταφορών και τηλεπικοινωνιών, του πολεοδομικού σχεδιασμού και του πολιτισμού.

Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, προβλέπονται:

·      Η ανάπτυξη ειδικών στατιστικών εργαλείων και μεθόδων συλλογής και αξιολόγησης δεδομένων τύπου smart statistics από φορητές συσκευές (wearables) και το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (Internet of Things), για την παραγωγή σχετικών στατιστικών .

·      Η περαιτέρω επεξεργασία, ανάλυση και ερμηνεία δεδομένων μεγάλης κλίμακας με χρήση state-οf-the-art τεχνολογιών, όπως οι big data analytics, machine learning κ.ά.

·      Η ενίσχυση της θεωρητικής και πρακτικής άσκησης των φοιτητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού του ΑΠΘ.

Για την υλοποίηση των προβλεπομένων στο Σύμφωνο έχει συσταθεί κοινή Επιστημονική Επιτροπή, με επικεφαλής τον Αναπληρωτή Καθηγητή Αναστάσιο Ντελόπουλο (ΑΠΘ) και τον κ. Απόστολο Κασάπη (ΕΛΣΤΑΤ).

Ο Πρύτανης του ΑΠΘ, Καθηγητής Περικλής Α. Μήτκας, δήλωσε ότι «Το ΑΠΘ προσέρχεται στην υπογραφή αυτού του Συμφώνου Συνεργασίας έτοιμο να παρέχει τεχνογνωσία, εμπειρία και εξειδικευμένη υποστήριξη στην ΕΛΣΤΑΤ με κύριο αντικείμενο την ενσωμάτωση τεχνολογιών έξυπνης ανάλυσης (smart statistics) στις υφιστάμενες μεθοδολογίες συλλογής στατιστικών δεδομένων.

Οι ερευνητές μας αναπτύσσουν τεχνολογίες συλλογής δεδομένων από έξυπνες φορητές συσκευές, ικανές να καταγράψουν σημαντικό μέρος της καθημερινότητας των χρηστών με τρόπο ποιοτικά αναβαθμισμένο σε σχέση με τα χρησιμοποιούμενα σήμερα μέσα (ερωτηματολόγια, συνεντεύξεις, κλπ). Ευελπιστούμε ότι μέσω της συνεργασίας μας, οι παραγόμενες πληροφορίες και δείκτες θα αξιολογηθούν και θα πιστοποιηθούν ως κατάλληλες να αποτελέσουν επίσημα στατιστικά.»

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, το ΑΠΘ θα υποστηρίξει την ΕΛΣΤΑΤ α) στην ενσωμάτωση από την ίδια τεχνολογιών όπως οι ανωτέρω όσο και β) στη συμμετοχή της στο European Statistical System (ESS) με αναβαθμισμένες τεχνολογικά δυνατότητες.

Στον τομέα της εκπαίδευσης, το ΑΠΘ προτίθεται να συνεχίσει και να ενδυναμώσει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Μαθηματικά του Τμήματος Μαθηματικών του. Το Μεταπτυχιακό αυτό Πρόγραμμα, σε συνεργασία με την ΕΛΣΤΑΤ, έλαβε την πιστοποίηση EMOS (European Master in Official Statistics) για την περίοδο 2019-2023.

«Προσδοκούμε την απόκτηση πρόσβασης σε ανωνυμοποιημένα δεδομένα υψηλής ανάλυσης, τα οποία θα χειριστούμε με απόλυτο σεβασμό, και τα οποία είναι για τους ερευνητές μας εξαιρετικά χρήσιμα στη βελτιστοποίηση και αξιολόγηση των μεθόδων μηχανικής μάθησης που αναπτύσσουν», δήλωσε ο Αναπληρωτής Καθηγητής Αναστάσιος Ντελόπουλος.

Ο Πρόεδρος της ΕΛΣΤΑΤ, Αθανάσιος Κων. Θανόπουλος, υπογράμμισε ότι «Το Σύμφωνο Συνεργασίας που υπογράψαμε σήμερα έρχεται να διευρύνει τη συνεργασία της ΕΛΣΤΑΤ με το ΑΠΘ, πλέον όχι μόνο στον τομέα της διδασκαλίας επίσημων στατιστικών, όπου το ΑΠΘ, υπό την αναδοχή και καθοδήγηση της ΕΛΣΤΑΤ, πρωτοπόρησε λαμβάνοντας πρόσφατα την υψηλού κύρους και πανευρωπαϊκής αναγνώρισης πιστοποίηση EMOS (European Master in Official Statistics) της Eurostat, αλλά και στον τομέα της ανάπτυξης και παραγωγής καινοτόμων “έξυπνων” στατιστικών προϊόντων, μέσω της αξιοποίησης νέων πηγών δεδομένων (όπως μαζικά δεδομένα, δεδομένα που συλλέγονται από αισθητήρες, κλπ) και της κατάλληλης μεθοδολογικής προσαρμογής τους για την ορθή χρήση τους στην παραγωγή αξιόπιστων “έξυπνων” επίσημων στατιστικών».

Φωτογραφία: Ο Πρύτανης του ΑΠΘ, Καθηγητής Περικλής Α. Μήτκας και ο Πρόεδρος της ΕΛΣΤΑΤ Αθανάσιος Κων. Θανόπουλος.